Wednesday, May 04, 2005

نشریه اینترنتی آفتاب منتشر شد

می‌دانی که درد تو درد مشترک است. و می‌دانی که درد مشترک را فرياد بايد کرد. "آفتاب" اما نه فرياد که نجوايی آرام از اين درد مشترک است. آفتاب بازتاب دغدغه‌های جمعی است که به هويت خود می انديشد و از ناهمگونی پاره‌هايش رنج می‌برد. جمعی که در عين حال به بی‌بضاعتی خود در پاسخ گويی به پرسش از هويت، پرسشی انديشه سوز که، ماهيتی تاريخی دارد، واقف است و تنها بر آن است که محملی باشد برای تعميق پرسشها و محفلی برای در ميان گذاشتن دغدغه ها.
آفتاب را جمعی آغاز کرده‌اند که سوالهای مشترکی دارند و نه الزاماً پاسخهای مشترکی و نيز تنها آغاز کرده‌اند، به اميد گامهای بعدی که گامهای شماست
بچه ها دستتون درد نکنه