Saturday, May 07, 2005

مجتبی سمیع نژاد را آزاد کنید

من هم مجتبی سمیع نژاد را نمی شناسم ، اما می دانم که هیچ کسی نباید به خاطر اعتقاد و اندیشه اش در بند باشد. آقای شاهرودی ،اگر بخشنامه شما فقط برای تزئین تابلوهای مملو از کاغذ و بخشنامه نیست و بناست که فراتر از حرف و ادعا باشد، اجازه ندهید هیچ نویسنده ، روزنامه نگار یا اندیشمندی در بند، تحت تعقیب یا ممنوع الخروج باشد. آیا بناست با زندانی کردن اندیشمندان آنها را در ایران نگه داشت؟