Monday, May 16, 2005

ستاد فرزندان ايران

سال اول دبستان عباس یمینی شریف به ما یاد داد که اگر همه چیزمان را هم بگیرند ما هنوز گلهای خندانیم و فرزندان ایرانیم، اما ظاهرا از حالا به بعد فقط باید فرزند بعضیها باشی تا فرزند ایران محسوب بشی. حالا خدا کنه این فرزندان خلف ادعای ارث و میراث نکنند، وگرنه لابد همه ما که فرزند مرحومه مغفوره، ایران خانم، محسوب نمی شیم باید کاسه کوزه مان را جمع کنیم بریم صحرای افریقا