Sunday, May 22, 2005

خاتمی، اشک ها و لبخندها، سیدابراهیم نبوی

حالا که شورای نگهبان یک پتک دیگه زده تو کله مان می فهمیم که دوم خرداد یعنی چی!
ابراهیم نبوی چه قشنگ این را یادآوری کرده. دلم می خواد حالا که کم کم یاد گرفته ایم همه با هم امروز و گنجی باشیم، تا فرصت باقی است یک خسته نباشید، یک دست مریزاد، یک ٬ بابا ایول، دسته جمعی به خاتمی تقدیم کنیم

با اینکه از این کار خاتمی اصلا خوشم نیومد اما هنوز نظرم عوض نشده


در ضمن من شخصا خیلی مخلص آقای خاتمی هستم که باعث شد مردم دیگه روز تولد مرا فراموش نکنند