Wednesday, June 01, 2005

آوازهای روزانه

من فکر می کنم انجام یک کار نصفه نیمه خیلی بهتر از این است که بگی بعدا سر وقت درست و حسابی انجامش می دم و بعدا هم هیچ وقت نیاید!
بنابراین همین جا بدون مقدمه : این وبلاگ آوازهای روزانه خیلی کارش درسته ! گذشته از موسیقی ناب و آموزش موسیقی که من مشتریش هستم ،بحثهای مربوط به هر آواز که علی مطرح می کنه و نکات ظریفی که یاد آوری می کنه انقدر جذاب هستند که نظرات مربوطه گاه تبدیل به مقاله های جدی می شوند. نمونه اش این بحثی که در مورد مفهوم عشق در گرفته و اینکه آیا اصلا ما در زندگی بهش احتیاج داریم ؟علی جان پیشنهاد می کنم علاوه بر آموزش آواز این بحثهای دوست داشتنی و آموزنده را هم در مجموعه ای گردآوری کنی. به نظر من که در نوع خودش بی نظیره