Tuesday, June 07, 2005

فراخوان عمومی برای اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسیچرا تا وقتی من ایران بودم از این خبرها نبود؟ دوستان جای ما را هم خالی کنید
به هر حال من هم از راه دور به شدت حمایت می کنم