Friday, June 10, 2005

نامه از قالیباف!!!!

ظاهرا من مورد لطف سردار قرار گرفته ام و برای من ای-میل ارسال فرموده اند!اونم خالی . هیچی تویش نیست.البته بعدش هم یکی دیگه اومد که اگر به سردار رأی بدین زندگیتون گل و بلبل می شه. مثل اینکه دوستان دیگه هم از این نامه ها دریافت کرده اند. یعنی من باید چند تا پست قبلی را پاک کنم؟

چند نفر دیگه چنین ای-میلی گرفته اند؟