Saturday, June 11, 2005

می گم چه طوره پیشنهاد کنیم معین انصراف بده کدیور بیاد به جاش

می گم چه طوره پیشنهاد کنیم معین انصراف بده کدیور بیاد به جاش!! من که از این حرفهاش خیلی لذت بردم
الان معلوم نیست که ما «رئیس جمهور» می خواهیم گزینش کنیم یا «رئیس قوه مجریه» می خواهیم انتخاب کنیم. کاندیداها الان درحد اختیارات رئیس جمهور یک کشور دموکراتیک دارند سخن می گویند. درحالی که امکان برآورده کردن این سخنان با این قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهوری اندک است. دولتی که وزیر امورخارجه آن صلاحیت ریاست هیات دیپلماتیک آن را در مذاکرات هسته ای به عهده نداشته باشد به درد لای جرز می خورد و متاسفانه دولت ما الان چنین است. وزیرخارجه ما در هیات مذاکره هسته ای کاره ای نیست. حال آیا با این شرایط و با آرای مردم سیاست های کلی ممکن است تغییر کند؟ خیر، چنین نیست. ما الان باید رئیس قوه مجریه ای انتخاب کنیم که در چارچوب سیاست های کلی
هیچ نقشی ندارد