Wednesday, June 08, 2005

این بابا دلقک بازیش گرفته؟

این بابا دلقک بازیش گرفته؟این یکی هم که اصلا اسمش استفاده ابزاری نیست! احتمالا از پیشنهادهای فائزه خانومه! اگر پاش بیفته هاشمی خودش هم با این ریخت و قیافه از تجریش تا پارک ملت را با اسکیت می آید