Friday, June 10, 2005

در خانه هاشمي رفسنجاني چه مي گذرد؟

بعد از پرونده های اطلاعات موازی در گویا ، حالا اطلاعات دیگه ای داره رو می شه.من نمی دونم چرا درست سرانتخابات از این اتفاقها می افته، اما به هر حال اگر راست باشه خیلی تکان دهنده است، البته کلیات هیچ وقت پوشیده نبوده... این آقا هم پشتش به جاهای محکمی مثل سازمان ملل بنده ( به ادعای خودشون) که چنین جرأتی پیدا کرده. البته این ادعا هم کمی خنده داره چون اگر سازمان ملل زورش می رسید که در قوانین داخلی کشورها دخالت کنه این کار را در مورد ایران انجام می داد نه کانادا!کشف الله هر چی حقیقته و ارحم الذین افشاها