Monday, June 13, 2005

ملالی هست...

به شدت دچار یأس فلسفی شدم و شدیدا نیاز به خود تحویل گیری دارم، اما پا نمیده. چرا شبانه روز ۴۸ ساعت یا ۷۲ساعت نیست؟ کلی طرح و ایده دارم برای کارهای مختلف که حتی یکیش را هم انجام ندادم. همش هم تقصیر وقت نیست، خدایا من چه ام شده؟این هوای مسخره هم شده قوز بالا قوز ،از گرما و رطوبت صددر صد دارم تبخیر می شم،‌اما نمی فهمم چرا وزنم به جای کم شدن بیشتر و بیشتر می شه؟