Thursday, June 16, 2005

یک پیروزی دیگه

یک پیروزی دیگه!! مامان من که تا حالا افتخار می کرد به داشتن شناسنامه پاک، فردا به معین رأی می ده و قرار شده تصمیم بابا را هم عوض کنه که به رفسنجانی رأی نده! درسته که راضی کردنش پای تلفن یک ۱۰ دلاری آب خورد، اما ارزشش را داشت! حالا مونده راضی کردن خاله ها که خودشون جزو رأی گیرنده ها و شمارنده ها هم هستند، فقط چند ساعت باقی مونده