Tuesday, June 28, 2005

به حقوق ما، به رأی ما و از همه مهمتر به شعور ما تجاوز شده است


پس از آنکه 'مختار مای'، يک زن روستايی پاکستانی، در فوريه سال ۲۰۰۲ مورد تجاوز دسته جمعی قرارگرفت، نه تنها حيثيت او لکه دار شد بلکه زندگی عادی او نيز پايان يافت.
اما کسانی که از نزديک با او ملاقات و گفتگو کرده اند از شجاعت و ايمان اين زن روستايی سخن می گويند که اکنون به صورت يکی از مبارزان حقوق زنان در سطح بين المللی در آمده است.
بسياری انتظار داشتند که مختار مای، ۳۳ ساله، نيز مانند اکثر زنان ديگری که قربانی تجاوز جنسی قرار می گيرند، به زندگی خود خاتمه دهد. اما او چنين نکرد و دست به يک مبارزه حقوقی برای احقاق حق
خود و مجازات تجاوز گران زد

او با پولی که بعنوان خسارت دريافت کرده بود دو مدرسه در روستای خود ساخت و اکنون در راه مبارزه
برای حقوق زنان در سطح بين المللی فعاليت می کند. همين احساس احقاق حق و دريافت کمک معنوی از طرف ۲۰۰ نفر ازاهالی دهکده به او بود که مختار مای را برای مبارزه مصمم ساخت چون به اين نتيجه رسيد که کسان ديگری مانند او وجود دارند که از وقوع اين گونه حوادث راضی نيستند. حکم تجاوز جمعی به مختار مای از جانب شورای يک قبيله پرنفوذ در روستای او به اين دليل صادر شد که برادر ۱۲ ساله مختار مای در کنار يک زن از اين قبيله ديده شده بود و به نظر اين شورا با اين اقدام به حيثيت تمامی قبيله لطمه وارد آورده بود و تجاوز به مختار مای برای تلافی اين رفتار برادر او می بايست انجام می گرفت. اما بعدا در دادگاه معلوم شد که اين يک داستان ساختگی برای سرپوش گذاشتن بر واقعيت تجاوز به برادر دوازده ساله او بوده است.
۱۴ نفر به اتهام تجاوز به مختار مای بازداشت شدند اما در ماه مارس ۵ نفر از آنها تبرئه شدند و حکم نفر ششم از اعدام به حبس ابد تغيير يافت. ولی در پی بازتاب جهانی اين موضوع اکنون پرونده آنان به ديوان عالی پاکستان ارجاع داده شده است.مختار مای پس از برملا شدن تجاوز جمعی در دادگاه و تلاش برای ساختن مدرسه در روستای خود کمک زيادی از طرف سازمان های مددکار غير دولتی دريافت کرد. اکنون مختار مای قصد دارد که علاوه بر دو مدرسه ای که در روستای خود ساخته است به تاسيس مدرسه و مراکز درمانی در ساير روستاها به پردازد .او که زنی بی سواد است معتقد است که تنها از راه آموزش است که می توان مردم را به حقوق خود آگاه ساخت و برای بهبود وضع حقوق زنان بايد اذهان پسران و دختران را روشن ساخت


این مطلب و این یکی را در بی بی سی برای دانستن بیشتر درباره این زن شجاع پاکستانی بخوانید
ما هم در موقعیت مختار مای قرار داریم. به حقوق ما، به رأی ما و از همه مهمتر به شعور ما تجاوز شده است. من مثل او بی سواد نیستم و تقریبا پنج ششم از عمرم را درگیر علم بوده ام ، ا ما من هم معتقدم که تنها از راه آموزش است که می توان مردم را به حقوق خود آگاه ساخت. چه به روشی که امید به آن می پردازد ، چه با نانو بازیهای علیرضا ،‌چه به روشی که من نیمی از عمرم به آن مشغول بوده ام. من معلم هستم و ترویج گر علم ، هیچ تندباد و طوفانی هم نمی تواند آن را نابود کند . هیچ رئیس جمهور و رهبر و شورای نگهبانی هم نمی تواند علنا به روی علم شمشیر بکشد. وقتی حداد عادل یک شبه خواب نما شد و تصمیم گرفت که نظام جدید آموزش را در مدارس پیاده کند، آگاهانه این جنایت را مرتکب شد. بحث در مورد آن را می گذارم برای بعد چون خیلی مفصل است.اما آقای حداد جان! ما با شمشیر خودت در مقابلت می ایستیم، با همان علمی که ادعایش را داشتی و از نوجوانهای ما دریغ کردی
من معلم هستم و ترویج گر علم و همین باقی خواهم ماند.