Thursday, June 30, 2005

قمه زدن بسیار کار خوبی است و آشکارا زدن بر خوبی آن می افزاید


آقا جان بالا بریم، پایین بیایم، داریم توی قرون وسطی زندگی می کنیم! هی ما خودمان را بکشیم و از جامعه مدنی و رفع خشونت حرف بزنیم ، از این طرف این آقایان علنا تبلیغش را می کنند و می گویند ثواب داره! حقا که رئیس جمهورمان شایسته ملتمان است. فکر می کنید این ملت ذوب ولایت ثواب قمه زنی رابعد از خواندن این همه فتوا ول می کنند و می آیند گفتمان فرهنگی بکنند در باره فلسفه عاشوراو رشادت و شجاعت امام حسین؟
فکر می کنید واقعا چند نفر می فهمند فرق عاشورای باشعوران و عاشورای بی شعوران را؟نه آقا جان ما ترجیح می دهیم بزرگان دینمان را مظلوم و بدبخت جلوه بدهیم و همیشه هم ننه من غریبم بازی در بیاریم که آی مردم جهان همه دارند به ما ظلم می کنند، از سگ و گربه توی خیابون گرفته تا آمریکای جهان خوار!

این یک نمونه اش:
قمه زدن بسیار کار خوبی است و آشکارا زدن بر خوبی آن می افزاید و چنانچه صدماتی بر آن مترتب شود بر ثواب آن افزوده می گردد
آیةالله العظمی محمد صادق روحانی

بقیه اش را با مهر و امضای دیگر آیات عظام که فتواهای مشابهی داده اند اینجا ببینید