Tuesday, July 05, 2005

بابا مردم گنجی داره می میره!! گنجی که اعتقاد داره باید برای دموکراسی هزینه کرد و به جای همه ما و شما و بقیه داره هزینه می ده! گنجی که وقتی ناپدید شد ای کاش از ایران خارج می شد . گنجی که حاضره بمیره تا دموکراسی را نجات بده، ما برای نجاتش چه می کنیم؟ روشنفکر و آزادی خواه وهر کس دیگه ای که زیر یک خروار خاک خوابیده چطور می خواد از آزادی دفاع کنه؟ ما چرا فکر می کنیم که هرکس رفت زندان می شه قهرمان و بعدش هم فقط به درد قاب عکس می خوره؟ شمایی که بدتو ن نمی آید چند روز -اما فقط چند روز- پا به اوین بگذارید تا معروفیت و محبوبیت پیدا کنید و خبر روز رسانه ها باشید چند روز حاضرید جای گنجی باشید؟ جدا وای به حال ملتی که نیاز به قهرمان دارد و خاک بر سر ما که حتی احترام و ارزش قهرمانی را هم نگه نمی داریم و قهرمانی را هم به ابتذال می کشیم. ما لیاقت گنجی را نداریم. گنجی هنوز خیلی بزرگتر از درک و فهم ماست. گنجی حیف است که به خاطر ما پر پر شود.