Saturday, July 09, 2005

اي جلاد ننگت باد

این هم به درخواست علی عزیز

آنان اکنون در کار بی جان کردن اکبر گنجی و ناصر زرافشان اند تنها به این گناه که بیماری آنان آشکار کرده اند. ای کاش قبل از اینکه نام جدیدی به پرونده سیاه خود بیافزایند به کار مداوای خود در می آمدند. طبیبی اختیار می کردند و گوشه ای می رفتند و دست از سر مردم بر می داشتند. اگر شما هم با من هم عقیده اید ، این آواز را برای هر آنکس که می توانید بفرستید شاید به گوش آن جلادان بیمار از یک سو ، و طبیبان روان از سویی دیگر برسد و کاری کنند ، قبل از آنکه زبانم لال!! بی اکبر و بی ناصر شویم و در عزای آنان دیگر روی خوشی و شادی نبینیم.

علی این شعر را برای گنجی و زرافشان خوانده است. آن را با صدای خودش از اینجا بشنوید

با تمام خشم خويش
با تمام نفرت ديوانه وار خويش
مي كشم فرياد
اي جلاد ننگت باد

بشنو اي جلاد
مي رسد آخر روز ديگرگون
روز كيفر روز كين خواهي
روز بار آوردن اين شوره زار خون
بشنو اي جلاد
و مپوشان چهره با دستان خون آلود
مي شناسندت به صد نقش و نشان مردم
به كوه و دشت پيچيده ست
نام ننگين تو با هر مرده باد خلق
به جا مانده ست از خون شهيدان
نقش يك فرياد
اي جلاد ننگت باد