Saturday, July 16, 2005

راوی حکایت باقی


ما یک دوستی داشتیم در دوران دانشگاه که در وصفش این جمله کفایت می‌کرد: اگر ازش نان بخواهی برایت نانوایی درست می‌کنه. برای این که هر کاری را بسیار کامل و بی‌نقص انجام می‌داد هزاران بار بهتر از چیزی که انتظار داشتی. البته این دوستی چندان هم ساده نبود، چون ایشون از دیگران هم انتظار داشتند که همین قدر بی عیب و نقص باشند که عمرا هیچ کدام ما از پسش بر نمی‌آمد
بگذریم

حالا این وصف حال راوی حکایت باقی است. راوی خاطرات ارزشمندی را که قسمتی از وجود تک تک ماست گردآوری و ثبت می کنه. چندبار آوازهای شهرقصه را دور هم خوانده اید؟ چندبار با سرود بهاران خجسته باد اشک به چشمتان آورده است؟ و .... راوی همه اینها را یک جا گرد آورده است، آفرینندگان همه اینها،داستان آفرینش آنها و هر چه که به آنها مربوط باشد: برای دیدن، خواندن، شنیدن،....همه چیز اینجا جمع شده ، بسیار کامل تر از آن چه تصورش را بکنید
دم راوی گرم و نفسش پایدار و همتش برقرار باد