Wednesday, August 03, 2005


یادم نمی‌آید چنین صحنه‌ای را از هیچ یک از رئیس جمهورهای قبلی دیده باشیم
عکس از حسن سربخشیان