Tuesday, August 09, 2005

آنهایی که هزار و چهارصد سال بر پهلوی شکسته زهرا گریستند و داد از ظلمی که بر خاندان پیامبر رفت می‌کنند این فریاد را نمی‌شنوند؟

این را علی از زبان گنجی برای دخترانش خوانده است