Thursday, August 11, 2005

غوغای شهاب‌های برساوشی

در تقویمتان روز 21 مرداد را مشخص کنید و کنار آن بنویسید: قبل از طلوع آفتاب . همین یادداشت را بر روی در یخچال منزلتان هم بچسبانید . در این صورت می توانید مطمئن باشید که بارش برساوشی امسال را از دست نخواهید داد . بارش شهابی برساوشی، هر سال در نیمه ی دوم مرداد ماه روی می دهد . رصدگرانی که در زمان مناسب در انتظار این پدیده باشند ، می توانند اجرام نورانی و رنگارنگی را در آسمان مشاهده کنند که مشخصه ی اغلب آن ها پرنور بودن است . در طول مدتی که بارش شهابی برساوشی رخ می دهد ، همواره یک شب وجود دارد که در آن تعداد شهاب ها به حداکثر می رسد و اوج بارش امسال شب 21مرداد است
البته از همین امشب تا چند روز آینده هم ممکن است شاهد شهاب‌هایی باشید که مربوط به بارش هستند