Sunday, August 21, 2005

بعد از خواندن این و این و این و این و ... به تعدادی گوش جهت شنیدن فریاد و مقادیر متنابهی دیوار جهت کوبیدن سر نیازمندیم