Monday, August 22, 2005

اندر فلسفه چپ و راست

چرا بیشتر طراحان صفحه‌‌های وب فارسی ( و ایضاً عربی ) فکر می‌کنند که مخاطبانشان چپ دست هستند؟
مجید جان، دلبندم! این که در صفحات انگلیسی بالا و پایین برنده صفحه در سمت راست است به این دلیل نیست که انگلیسی از چپ به راست نوشته می‌شود و حالا که فارسی از راست به چپ است پس باید همه چیز مربوط به نگارش را هم برعکس کنیم! فلسفه قرار گرفتن حرکت دهنده صفحه در سمت راست این است که اکثر کاربران راست دست فرض شده‌اند و موس را در سمت راست صفحه کلید می‌گذارند و از همان کناره‌ی سمت راست هم با ضمیری آرام و قلبی مطمئن صفحه را بالا پایین می‌کنند. حالا من نمی‌دانم کدام مغز متفکری به عقلش رسیده که برای آسایش حال عرب زبانها و فارسی نویسان باید حرکت دهنده‌ی صفحه را در سمت چپ بگذارد و آنها را انقدر عذاب بدهد! خدا باعث و بانیش را چپ دست بگرداناد