Tuesday, August 23, 2005

گنجی به اعتصاب غذای خود پایان داد

بیا شمع‌ ها رو فوت کن که صد سال زنده باشی

برای گنجی، به پاس شمع‌ هایی که خداوند سیبستان در این مدت برافروخته است

شمع زندگی گنجی روشن می‌ماند