Friday, September 02, 2005

بازهم همان آش و همان کاسه. هنوز هم نباید از یاد گنجی غافل شد. این زیباترین یادآوری بود که من دیدم