Monday, September 26, 2005

من نمی‌دانم کدام رفیق شفیقی دستش را گذاشته روی دکمه پینگ و برش هم نمی‌داره!عزیز جان مراتب ارادت شما را درک نمودیم، مرحمت فرموده مردم را سر کار نگذارید که بد و بیراهش نصیب ما می‌شه