Friday, September 09, 2005

Bush: ONE OF THE WORST DISASTERS TO HIT THE U.S.


در همه جای دنیا رئیس جمهورها موجودات خوبی برای سرگرمی هستند، به ویژه در آمریکا توجه شما را به زیرنویس عکس در صفحه تلویزیون جلب می‌کنم