Tuesday, October 11, 2005

یاری‌گری هست که خون مرا در کیسه کند؟

این الپر یک ندایی داده است، ما هم می‌گوییم لبیک! فقط چون خون ناقابل ما تا به آن سر دنیا برسد آن‌قدر نمونه ازش می‌گیرند و آزمایش رویش انجام می‌دهند که مبادا ایدز و هزارتا درد و مرض غربی دیگه نداشته باشیم ، چیزی ازش باقی نمی ماند که به درد هم‌وطنان عزیز بخورد ما از همین جا ندا می‌دهیم: ملت شریف ایران!ای کسانی که چند خوردید چرب و شیرین از طعام، در ماه رمضان بیمارستان‌ها کمبود خون دارند، یا علی! چراغ اول را شما روشن کنید