Thursday, October 06, 2005

از آن کیهان تا این کیهان

حتی برای زن های مسلمان هم در حجاب اجباری نیست چه برسد به اقلیت های مذهبی.

هیچ کس زنان را به داشتن حجاب مجبور نمی کند.

اجازه نمی دهیم کسی به زن ها اهانت کند.

ما نمی گوییم زنها به ادارات نروند و هیچ کس هم نمیگوید.

زنان عضو فعال اجتماع ما هستند.

چه کسی گفته که زنها بروند توی خانه هایشان و توسری خور باشند و محجور بمانند؟

آیت‌الله طالقانی /کیهان ۲۰ اسفند ۱۳۵۷