Friday, October 21, 2005

دیروز با یک آدامس دارچینی افطار کردم. سر جلسه امتحان بودم و باید از ۱۰۰ تا بچه امتحان می‌گرفتم. آنهایی که سؤال داشتند که گناهی نداشتند