Sunday, October 23, 2005

ما به راحتی جو زده می‌شویم، های و هوی می‌کنیم و بعد که یک ماجرا هیجانش را از دست داد یا یک آدم دیگر برایمان جالب نبود به راحتی دورش می‌اندازیم و می‌گوییم خوب این آدم تموم شد برویم سراغ یکی دیگه!

چند نفر هنوز از گنجی یاد می‌کنند؟
چند نفر می‌دانند که ازحدود سه ماه پیش نوشی چیزی درباره جوجه‌هایش ننوشته است؟
دلم می‌خواهد فکرهای بد نکنم، اما فکر کردن که دست خود آدم نیست