Monday, November 14, 2005

قانون اول نیوتون می‌گوید اگر برایند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد ثابت می‌ماند یا به حرکت مستقیم‌الخط یکنواخت ادامه می‌دهد. البته در این قانون فرض بر این است که جسم یک نقطه بدون بعد است،‌وگرنه باید این دو جمله را هم اضافه کرد: اگر گشتاور این نیروها صفر نباشد جسم شروع به چرخیدن دور خودش می‌کند و اگر نیروهای بین مولکولی هم کافی نباشد جسم تکه تکه می‌شود.

فکر نمی‌کنم بتوان آدم را جسم نقطه‌ای فرض کرد