Saturday, November 19, 2005


نیک‌آهنگ می‌گوید که از تبلیغ سیاسی رضازاده خوشش نیامده و نبوی هم تأییدمی‌کند که وقتی کسی زور بازویش زیاد می‌شود انگار از عقلش برداشته‌اند و به بازو افزوده‌اند. آقایان روشنفکران عزیز! اتفاقاً اگر رضازاده رفتاری غیر از این داشته باشد جای تعجب است. رضازاده است که نماینده واقعی جمعیت هفتاد میلیونی ایران است، نه من و شما. رضازاده خالص و ساده‌دل که به راستی به وطنش عشق می‌ورزد، معتقد است بی ‌نام ابالفضل نمی‌تواند وزنه بزند و خود را خادم ولایت می‌داند. از جمعیت هفتاد میلیونی ایران که داعیه نجاتش را دارید و سنگش را به سینه می‌زنید خوشتان نمی‌آید؟ شرمنده، وطن دیگری برای خود دست و پا کنید، اما ایران عزیز شما این است. می‌گویید نباید این باشد؟ این بحث دیگری است