Friday, December 16, 2005

گفت و گو با نابغه ي ايراني، ف. ميم. سخنستاني در باره ي اکتشافات اخيرش، واحد مرکزي خبر


همه جا تخم دانشمند پاشیده‌اند! این یکی را برای خنده بخوانید. این سخن عزیز همیشه آخرشه