Wednesday, January 25, 2006

استاد عزیز ما

تمام داده‌های روز قبل روانه سطل زباله شد چون انقدر نوفه (نویز) زیاد بود که نمی‌شد به آنها اعتماد کرد. امشب شرایط از دیشب هم بدتر هم خواهد بود و ما همچنان باید برویم و سماق بمکیم. از آنجا که استاد راهنمای عزیز همیشه به فکر سرگرم کردن دانشجوهای لذیذ هستند امروز با یک عدد مشق شب از طرف استاد عزیز مواجه شدم که با دلسوزی تمام برای پر کردن اوقات فراغت من فرستاده شده بود! و تا ۴ روز بعد از برگشتنم باید تحویل بدهم! این استاد راهنماها حتی از فاصله هزاران کیلومتری دست از سرت بر نمی‌دارند و حالت را می‌گیرند! خیر سرمان آمدیم هاوایی خوش بگذرانیم