Thursday, January 26, 2006

آب ما را خواهد برد

هیچ امیدی وجود نداره...همچنان باران می‌بارد
در سال فقط یک بار چنین اتفاقی می‌افتد که یک هفته تمام با
ران و برف ببارد و آن هم باید نصیب من می‌شد! ازت متنفرم اتوبوس جهانگردی!

گزارشهای هواشناسی می‌گوید که امشب آسمانی صاف خواهیم داشت اما ازآنجا که کلی برف روی سقف را پوشانده است امکان رصد همچنان وجود ندارد