Tuesday, January 24, 2006

گزارش تصویری از هاوایی

جای شما خالی

موسیقی و رقص محلی

شنبه بازار در هیلو


ابزارهای موسیقی محلی

صورتکهای محافظ در برابر شر و بلا دانه‌ای بیست و پنج دلار

زن محلی سبزی‌فروش در شنبه‌بازار

تکدی‌گر محلی!‌ فکر کردید توی هاوایی فقط دختر خوشگل پیدا می‌شه؟

این هم برای حال‌گیری: در یک دست‌دوم فروشی در هیلو