Saturday, January 28, 2006

یک روز قیر نیست، یک روز هیزم نیست، یک روز قیر آب کن نیست...
کی گفته آمریکاییها کارشان درسته؟
اینجا هم همان ماجرای جهنم ایرانیها برقرار است
امشب که هوا فوق‌العاده است برای رصد هنوز برف‌پاک‌کن ها کارشان را تمام نکرده‌اند و در نتیجه یک شب دیگه هم از دست می‌رود!
من دیگه فقط فردا شب را برای رصد خواهم داشت