Saturday, March 11, 2006

به مناسبت درگذشت میلوشوویچ و روز زن

این حکایت را یک دوست فنلاندی در تأیید این جمله که پشت سر مردان موفق زنان بزرگی قرار دارند تعریف کرده است
میلوشوویچ و همسرش در جاده‌ای خارج از شهر رانندگی می‌کردند که به یک پمپ بنزین می‌رسند. همسرش می‌گوید این مرد را می‌بینی که صاحب پمپ بنزین است؟ من قبل از آشنایی با تو قرار بود با او ازدواج کنم. میلوشوویچ می‌گوید: ببین روزگار عجب بازیها دارد!‌ اگر با او ازدواج کرده بودی الان زن یک پمپ بنزینی ساده بودی به جای اینکه زن رییس جمهور باشی. همسرش جواب داد: عزیزم اشتباه نکن،‌اگر با او ازدواج کرده بودم الان او رییس جمهور بود