Thursday, August 03, 2006

Let's bomb Iran!


ظاهراً این را برای خنده ساخته‌اند، اما برای من گریه‌آور بود.
آیا به راستی جنگ در یک قدمی است؟