Sunday, November 26, 2006

کم کم داره صبح می‌شه. رصد امشب خیلی عالی بود. خیلی بیشتر از چیزی که فکرش را می کردم داده گرفتیم. الان هم انقدر خسته هستم که بیشتر از این چیزی نمی‌توانم بنویسم. دیگه کم کم باید دفتر و دستک را جمع کنیم و برویم بخوابیم...