Tuesday, November 28, 2006

دعای شب غیرابری

آخرین شب رصد من در اینجاست. هوا به طرز ناامیدکننده‌ای خوب است! رطوبت بسیار پایین است و بالا هم نخواهد رفت! از اول شب فقط داده‌های گروههای دیگر را گرفته‌ایم که نیاز به شرایط بهتری برای رصد دارند و در اولویت قرار می‌گیرند. من فردا برمی‌گردم به هیلو و دو روز در هیلو خواهم بود.
بارالها کمی ابر نازک و رطوبت هوا بفرست، آمین