Wednesday, December 06, 2006

البته که وضع دانشگاهها بسیار بد است و البته که اعتراض به آن بسیار خوب است، اما این رنگها و شعارها و تصویرها رنگ و بوی سی سال پیش را دارد!‌ اگر رییس جمهورمان مارا به ده سال قبل برگردانده است، چرا این دانشجوهای متجدد و متفکر مثل سی سال پیش شعار می‌دهند و پلاکارد می‌سازند؟
الحمدلله همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید