Monday, January 08, 2007


گاهی منظره‌ای چنان میخکوبتان می‌کند که قسمتی از روحتان را در آن جا می‌گذارید. تصاویری می‌بینید که احساس می کنید به همه زندگی می‌ارزد. زیبایی و معصومیت این تصویر وصف ناشدنی چند روزی است که آرام و قرار از من گرفته است. شاید کودک درونم است که گمش کرده بودم. شما عکاسش را می‌شناسید؟ می دانید این عکس کجا
گرفته شده؟ آن را اینجا پیدا کردم