Friday, January 26, 2007

امتحان جامع دکتری

خدا پدر این استاد عزیز ما را بیامرزد که بالاخره یک راهی پیدا کرد که ما سواددار بشیم. بعد از یک ترم غر زدن به جانش که بابا من امتحان جامع باید بدهم، دیر شد، حالا قرار شده است که اخر این ترم امتحان بدهم. برای تمرین هم هر هفته استاد محترم یک موضوع می‌دهد که من بروم و بخوانم و یاد بگیرم و برای جوجه دانشجوهایی که تازه گرفته است توضیح بدهم. خودش هم البته هست و مثل ممتحن به من نمره می‌دهد و ایرادهای کارم را می‌گیرد. امتحان جامع راستکی این شکلی است که هشت تا سؤال بهت می‌دهند و یک ساعت وقت. بعد از یک ساعت باید یکی یکی سؤالها را پای تخته حل کنی و جماعتی از استادها هم نمره می‌دهند. خداوند این ترم ما را به خیر کناد