Sunday, March 04, 2007

ماه گرفتگی هم آمد و رفت و روسیاهیش ماند به این برفهای سفید که یک لحظه هم از آمدن باز نایستادند! ما هم به کمک دوستان با نمایش اسلاید و نشان دادن چگونگی ماه گرفتگی و خورشید کرفتکی با یک پروژکتور و چند تا توپ و بردن مردم به رصدخانه‌ای که به خاطر برف نمی‌شد گنبدش را باز کرد سر و ته قضیه را هم آوردیم. یک زوج خیلی مسن از تورنتو کوبیده بودند و تا اینجا امده بودند که ماه گرفتگی را ببینند و چقدر هم از همه چیز ذوق می‌کردند! خلاصه همه چیز به خوبی و خوشی گذشت. این هم عکس همکار چشم بادامی ما در حال نشان دادن ماه‌گرفتگی با توپهای خندان
این هم آخرین لحظات ماه گرفتگی بعد از این که همه رفته بودند و آسمان باز شد