Wednesday, April 18, 2007


من فقط عصبانی هستم. خیلی بیشتر از اینکه بشود با چیزی درمانش کرد. حداقل نه به این زودیها. ای کاش گوسفند بودم