Saturday, April 28, 2007

زمان رضاخان آجانها سر گذر می‌ایستادند و چادر از سر زنها می کشیدند. می‌خواستند به زور آدمها را از دروازه تمدن رد کنند. زنها در خانه ماندند و آجانها را نفرین کردند.
امروز آجانها سرگذر می‌ایستند و به زور چادر سر زنها می‌کنند. می‌خواهند آنها را به زور از دروازه بهشت بگذرانند. آجانها باز هم منفورند. زنها باز هم در خانه می‌مانند؟