Thursday, May 03, 2007

تمام شد. برای همیشه
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
امتحان جامع دکتری را می‌گویم! خوب حالا برگردیم سر زندگی