Saturday, December 22, 2007

شب یلدا
شب یلدای ما در جمع گرم دوستان. آن هایی که نبودند از دستشان رفت، به ما که خیلی خوش گذشت.
عکسها از هانی، دستش درد نکنه