Wednesday, September 10, 2008

آزمایش با بزرگترین شتاب دهنده ذرات در دنیا

کلید شتاب دهنده بزرگ ذرات فردا چهارشنبه زده می‌شود. سالهاست که فیزیکدانها منتظر این لحظه هستند. کلی لینک و خبر را می‌توانید اینجا ببینید اما از آن جالبتر برخورد آدمهای عادی و حتی تحصیل کرده با این ماجراست. برخی از آنها معتقدند که با این آزمایش دنیا به آخر می‌رسد و فردا قیامت می‌شود. بعضی از فیزیکدانهای درگیر این آزمایش تهدید به مرگ شده‌اند. خوب است بدانید که ایران هم در ساخت این مجموعه عظیم نقش داشته است و چندین سال است که دانشجویان و فیزیکدانهای ایرانی هم برای همکاری با پروژه به آزمایشگاه سرن رفت و امد می‌کنند. فردا دانشگاه تورنتو این اتفاق مهم را آن‌لاین پیگیری می‌کند و به مناسبت آن جشن هم می گیرند. اینجا در واترلو اما خبری نیست. من که بی صبرانه منتظر فردا هستم